Καλέστε μας στο +30 211 190 3000

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Η εταιρία «KINSEN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Στουρνάρη αρ. 55, Τ.Κ. 10432 (εφεξής καλούμενη ως «Εταιρία» ή «εμείς» ή «μας») είναι δικαιοδόχος της Europcar στην Ελλάδα, δραστηριοποιούμενη, μεταξύ άλλων, στην παροχή υπηρεσιών μακροχρόνιας μίσθωσης (lease).

Στο πλαίσιο της ως άνω δραστηριότητας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μέσω του παρόντος ιστοτόπου (www.europcarlease.gr ) δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, επί τη βάσει της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

1. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγουμε και υποβάλλουμε σε επεξεργασία

Η Εταιρία  συλλέγει και επεξεργάζεται διάφορες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  σε σχέση με τον παρόντα ιστότοπο, προκειμένου να σας επιτρέψει να επωφεληθείτε από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται τόσο από την ίδια όσο και από τους υποδικαιοδόχους αυτής ανά την ελληνική επικράτεια, καθώς και από λοιπούς δικαιοδόχους της Europcar διεθνώς.

Με τον όρο Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα εννοούμε όχι μόνο τα δεδομένα που σας ταυτοποιούν άμεσα, αλλά και δεδομένα που σας ταυτοποιούν έμμεσα, όπως ο αναγνωριστικός αριθμός οδηγού ή ο αριθμός πλαισίου οχήματος που έχει τοποθετηθεί στο ενοικιαζόμενο όχημά σας.

Οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

2. Σκοποί επεξεργασίας- Νομική βάση επεξεργασίας

H Εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για διάφορους σκοπούς, δυνάμει των ακόλουθων νομικών βάσεων:

Σκοποί της επεξεργασίας Νομική βάση της επεξεργασίας
Διαχείριση της κράτησης και της σύμβασης ενοικίασής σας μέσω μίας κεντρικής μηχανής κρατήσεων, ιδίως για:

 

– τη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων για την οργάνωση της κράτησής σας·

– τη διαχείριση της πληρωμής σας.

Οι εν λόγω δραστηριότητες επεξεργασίας βασίζονται στο έννομο συμφέρον μας να διασφαλίσουμε την εκτέλεση της σύμβασης υπηρεσιών ενοικίασης που συνάπτετε.

 

Μπορείτε να επιλέξετε να καταχωρήσετε την πιστωτική σας κάρτα για τις μελλοντικές σας κρατήσεις.

Αποστολή e-mails σχετικά με ειδικές προσφορές και προωθητικές ενέργειες για την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Η εν λόγω δραστηριότητα επεξεργασίας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας.
Αποστολή προς εσάς e-mail προκειμένου να συλλέξουμε τα σχόλιά σας σχετικά με την ενοικίασή σας. Η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας να γνωρίζουμε καλύτερα τις ανάγκες των πελατών μας και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες και την εξυπηρέτηση των πελατών μας.
Διαχείριση του προγράμματος επιβράβευσης και του προγράμματος επιβράβευσης τρίτων συνεργατών μας. Η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται στην εκτέλεση των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος αφοσίωσης.
Συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται στην συμμόρφωσή μας με έννομες υποχρεώσεις μας.

3. Αποδέκτες των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν

3.1. Κατηγορίες αποδεκτών

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ενδέχεται να κοινοποιηθούν στους υπαλλήλους ή/και προστηθέντες μας, στο δίκτυο υποδικαιοδόχων μας, στους αντιπροσώπους και στους μεσάζοντές μας που είναι εξουσιοδοτημένοι να σας παρέχουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς και σε θυγατρικές/συνδεδεμένες/συνεργαζόμενες με εμάς εταιρίες, και συγκεκριμένα:

α) στον σχετικό υποδικαιοδόχο μας ή άλλο δικαιοδόχο Europcar που τυχόν εκτελεί την υπηρεσία ενοικίασης προς εσάς·

β) σε θυγατρικές/συνδεδεμένες/συνεργαζόμενες με εμάς εταιρίες, οι οποίες θα επεξεργάζονται τα δεδομένα σας ως εκτελούντες την επεξεργασία, αποκλειστικά προς τον σκοπό εξυπηρέτησής σας και υπό την προϋπόθεση ότι διενεργούν νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία·

γ) στους υπεργολάβους μας, ιδιαίτερα στους παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής για σκοπούς φιλοξενίας, συντήρησης ή ανάπτυξης, οι οποίοι μας βοηθούν να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας μέσω του παρόντος ιστοτόπου. Αυτοί μπορεί να είναι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών·

δ) σε γραφεία μάρκετινγκ, τα οποία μας βοηθούν με την ανάλυση των δεδομένων ικανοποίησης πελατών·

ε) στους τυχόν συνεργάτες μας, ιδιαίτερα για να σας παρέχουμε τη δυνατότητα να συλλέγετε πόντους επιβράβευσης όταν είστε μέλος του προγράμματός τους. Ο κατάλογος των συνεργατών μας είναι διαθέσιμος στο διαδίκτυο.

Ενδέχεται, επίσης, να αποκαλύψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Η Εταιρία λαμβάνει κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυχόν διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία.

3.2. Διεθνείς διαβιβάσεις

Για να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε παρόχους υπηρεσιών που βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αναλόγως με τον τόπο παροχής, ορισμένοι αποδέκτες ενδέχεται να βρίσκονται σε χώρες που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή σε χώρες για τις οποίες δεν έχει αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι παρέχουν τέτοιο επίπεδο προστασίας. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε εφαρμόσει κατάλληλα μέτρα προστασίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4. Χρόνος διατήρησης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν διατηρούνται για διαφορετικές χρονικές περιόδους, ανάλογα με τους σκοπούς της σχετικής επεξεργασίας:

Σκοποί της επεξεργασίας Χρόνος διατήρησης
Δημιουργία και διαχείριση του online λογαριασμού πελάτη σας στον ιστότοπό μας ή σε εφαρμογές μας για κινητές συσκευές. 5 έτη από τη λήξη της εμπορικής σχέσης, και συγκεκριμένα από τη λήξη της τελευταίας ενοικίασης οχήματος από εσάς.
Διαχείριση της κράτησης και της σύμβασης μίσθωσης σας μέσω μίας κεντρικής μηχανής κρατήσεων, ιδίως για:

 

– τη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων για την οργάνωση της κράτησής σας·

– την κοινοποίηση των εν λόγω δεδομένων στον ενδιαφερόμενο υποδικαιοδόχο μας ή άλλο δικαιοδόχο Europcar που παρέχει την υπηρεσία·

– τη διαχείριση της πληρωμής σας.

5 έτη από τη λήξη της σχετικής ενοικίασης.
Αποστολή e-mails σχετικά με ειδικές προσφορές και προωθητικές ενέργειες για την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. – Εάν είστε πελάτης της Europcar, 3 έτη από τη λήξη της εμπορικής σχέσης, και συγκεκριμένα από τη λήξη της τελευταίας ενοικίασης οχήματος από εσάς.

 

– Εάν δεν είστε πελάτης της Europcar, 3 έτη από τη συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ή από την τελευταία φορά που ζητήσατε πληροφορίες από εμάς.

Αποστολή e-mail για να συλλέξουμε τα σχόλιά σας σχετικά με την ενοικίασή σας. 12 μήνες από τη συλλογή των σχετικών δεδομένων.
Διαχείριση του προγράμματος επιβράβευσης και του προγράμματος επιβράβευσης τρίτων συνεργατών μας. Για το χρόνο της ένταξής σας στο πρόγραμμα επιβράβευσης και στη συνέχεια έως 4 έτη από τη λήξη ισχύος των πόντων επιβράβευσης.
Συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Για όσο χρόνο απαιτείται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

 

5. Δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν.

Εντός των ορίων και των προϋποθέσεων που επιτρέπονται από τους ισχύοντες κανονισμούς, μπορείτε:

– να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά της επεξεργασίας που πραγματοποιούμε·

 να ζητήσετε τη διόρθωσηενημέρωση και διαγραφή («δικαίωμα στη λήθη») των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, διευκρινίζοντας ότι η διαγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον όταν: (α) τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβλήθηκαν σε επεξεργασία, (β) αν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, (γ) αν αντιτίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και δεν υπάρχει κανένας επιτακτικός νόμιμος λόγος για την επεξεργασία, (δ) αν έχει διαπιστωθεί ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία, (ε) αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να συμμορφωθούμε με κάποια από τις νομικές μας υποχρεώσεις·

– να αντιτίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για σκοπούς εμπορικών ερευνών·

– να λάβετε σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο («δικαίωμα στη φορητότητα») τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παρείχατε ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε τρίτο, όταν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (α) έχει πραγματοποιηθεί με αυτοματοποιημένα μέσα και (β) βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή στην εκτέλεση σύμβασης που μας δεσμεύει·

– να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα όταν:

α) αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, για χρονικό διάστημα που μας επιτρέπει να επαληθεύσουμε την ακρίβειά τους·

β) η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι παράνομη και αντιτίθεστε στη διαγραφή τους και αντ’ αυτού ζητάτε να περιοριστεί η χρήση τους·

γ) δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, αλλά αυτά εξακολουθούν να απαιτούνται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων·

δ) αντιτίθεστε στην επεξεργασία για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, ενόσω ελέγχουμε εάν οι νόμιμοι λόγοι που επιδιώκουμε υπερισχύουν έναντι των δικών σας.

– να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ανά πάσα στιγμή για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, οπότε και θα παύσουμε την επεξεργασία αυτών, εκτός αν καταδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για τη συνέχιση της επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, δικαιωμάτων, ελευθεριών σας, ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών μας αξιώσεων.

– να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία εφόσον αυτή βασίζεται στη συγκατάθεσή σας·

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

6. Τρόπος άσκησης των Δικαιωμάτων σας

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας απευθυνόμενοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kinsen.gr, ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση, Λ. Αθηνών 71, ΤΚ 101 73, Αθήνα, δωρεάν, εκτός αν αυτά επαναλαμβάνονται συχνά οπότε έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, το οποίο θα επιβαρυνθείτε σχετικώς.

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, ενημερώνοντάς σας είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψιν της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, πρέπει να αποδείξετε την ταυτότητά σας αναφέροντας με σαφήνεια το επώνυμό σας, το όνομα, τον αναγνωριστικό αριθμό κράτησης και οποιαδήποτε άλλη χρήσιμη πληροφορία που μας επιτρέπει να σας αναγνωρίσουμε (όπως ο τόπος και η ημερομηνία της τελευταίας σας ενοικίασης οχήματος). Πρέπει επίσης να μας δώσετε τη διεύθυνση e-mail ή την ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία θα θέλατε να σας σταλεί η απάντηση.

Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

7. Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν

Η Εταιρία εφαρμόζει κατάλληλα φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης επεξεργασίας, τυχαίας απώλειας ή καταστροφής ή βλάβης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

8. Σύνδεσμοι (links) που ανακατευθύνουν στους  ιστοτόπους συνεργατών μας ή σε άλλους ιστοτόπους.

Στον παρόντα ιστότοπο ενδέχεται να βρείτε διάφορους συνδέσμους (links) προς τις ιστοσελίδες τυχόν συνεργατών μας (π.χ. για ταξιδιωτικές υπηρεσίες). Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δεν ισχύει για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους συνεργάτες μας ή άλλους τρίτους, η οποία μπορεί να προκύψει όταν επισκέπτεστε/ανακατευθύνεστε στους ιστοτόπους τους. Η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για την εν λόγω επεξεργασία δεδομένων. Εάν επιθυμείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω συνεργάτες και τρίτοι επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, σας παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τις αντίστοιχες πολιτικές προστασίας δεδομένων τους.

9. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Ενημέρωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 31.01.2022.

Καλέστε μας στο +30 211 190 3000

Filters

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΑΥΣΙΜΟ

ΚΙΒΩΤΙΟ

ΜΑΡΚΑ